AR-GE MERKEZİ KURULUMU

5746 sayılı kanun çerçevesinde Ar-Ge ve yenilik yoluyla, ülke ekonomisinin uluslararası düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için;

Teknolojik bilgi üretilmesi,
Üründe ve üretim süreçlerinde yenilik yapılması,
Ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, verimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesi,
Teknolojik bilginin ticarileştirilmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin geliştirilmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılması, Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılması
desteklenmekte ve teşvik edilmektedir. Bu noktada PMO, Ar-Ge Merkezi Kurulumu Danışmanlık Hizmeti vermektedir.
5746 Sayılı Kanun ile Ar-Ge Merkezlerinde Sağlanan Muafiyetler:
Ar-Ge İndirimi: Ar-Ge merkezlerinde, gerçekleştirilen Ar-Ge ve yenilik harcamalarının tamamı, 31/12/2023tarihine kadar Kurumlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesine göre kurum kazancının ve Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu maddesi uyarınca ticari kazancın tespitinde indirim konusu yapılır.
Gelir Vergisi Stopajı Teşviki: Ar-Ge merkezlerinde, yürütülen Ar-Ge ve yenilik projelerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; bu çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretlerinin doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80’i gelir vergisinden müstesnadır. Gelir vergisi istisnasından yararlanacak olan destek personelinin tam zaman eşdeğer sayısı, toplam zamanlı Ar-Ge personel sayısının %10 ile sınırlandırılmıştır.
Sigorta Primi Desteği: Ar-Ge merkezlerinde, çalışan Ar-Ge ve destek personelinin; çalışmaları karşılığında elde ettikleri ücretleri üzerinden hesaplanan sigorta primi işveren hissesinin yarısı, her bir çalışan için beş yıl süreyle Maliye Bakanlığı bütçesine konulacak ödenekten karşılanır.
Damga Vergisi İstisnası: Bu kanun kapsamındaki her türlü Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri ile ilgili olarak düzenlenen kağıtlardan damga vergisi alınmaz.

Ar-Ge Merkezi Kurulum Hizmetlerimiz

Mevcut durum analizinin yapılması
İhtiyaçların ortaya konması
Projelerin belirlenmesi
Belirlenen projelerin ilgili ulusal ve uluslararası fonlara başvurularının hazırlanması
Ar-Ge merkezi organizasyon yapısının belirlenmesi
Ar-Ge merkezi fiziki şartlarının oluşturulması
Veri takip yönetim sistemini oluşturulması
İnsan kaynakları, süreç ve akışların oluşturulması
Proje yönetimi, süreç ve akışlarının oluşturulması
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge merkezi kurulumu mevzuatı çerçevesinde Ar-Ge merkezi iş adımlarının oluşturulması
Ar-Ge merkezi başvurusunun yapılması
Ar-Ge merkezi denetim süreci hazırlıklarının yapılması
Belgelendirme sonrası gereken resmi hizmetlerin verilmesi

 

Ar-Ge Çözümleri.

Intel Danışmanlık olarak, farklı sektörlerde Ar-Ge faaliyetleri gösteren şirketlere, yapılarına uygun Ar-Ge danışmanlığı hizmetleri sunmaktayız.Şirketlerin Ar-Ge kültürleri ve fikirleri kapsamında yaptığımız araştırmalarla en uygun teşvik ve destek programlarını araştırıp, azami seviyede programdan faydalanmalarını sağlamaktayız.

Intel Danışmanlık, deneyimli ve proaktifkadrosu ile şirketlerin Ar-Ge merkezi yapılanmasında tüm teknik, idari ve operasyonel yapıyı kurabilmekte ve yürütebilmektedir.2008 tarihli “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” kapsamında Ar-Ge merkezi başvuru dosyasının hazırlanması, başvurunun yapılması, denetim ve Ar-Ge Merkezi belgesinin alınması süreçlerinde şirketleredanışmanlık hizmetleri sunmaktayız.

 

 

Ar-Ge Merkezi Kurulum Faaliyetleri

 • Ar-Ge Merkezi modüllerinin oluşturulması
 • Ar-Ge Merkezi fizibilite çalışmalarının yapılması
 • Faaliyet alanlarının belirlenmesi
 • Ar-Ge Merkezi organizasyon yapısının incelenmesi
 • Ar-Ge Merkezi departmanları ve birbirleri ile olan koordinasyon ve işleyişin incelenmesi
 • Ar-Ge Merkezi fiziki durum ve vaziyet planının incelenmesi
 • Başvuru için yol haritası oluşturulması ve geliştirme çalışmaları
 • Ar-Ge stratejisinin oluşturulması
 • 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvikler hakkında bilgilendirme ve muhasebesel kayıt sisteminin uyarlanması
 • Ar-Ge Merkezi başvuru dosyasının hazırlanması
 • Başvuru takibi ve gerekli revizyonların yapılması
 • Başvuru onayına müteakip izleme, değerlendirme, raporlama ve denetleme hizmetleri
 • Ar-Ge Merkezi personeli için Ar-Ge Metodolojisi ve Proje Yönetim Eğitimleri

Ar-Ge Projesi Yürütme ve İzleme Faaliyetleri

 •  İş paketleri ilerleme raporlarının oluşturulması
 • Teknik ve maliraporların hazırlanma sürecine danışmanlık ve kontrol çalışmaları
 • 5746 sayılı kanun kapsamında sağlanan teşvikler hakkında bilgilendirme ve muhasebesel kayıt sisteminin uyarlanması
 • Dönem raporu sunumları ve izleyici denetlemesine hazırlık
 • Proje sonuç raporu hazırlanması

Ar-Ge Projesi Hazırlama Faaliyetleri

 • Proje belirleme (Projelerin Ar-Ge destekleme kriterleri, maliyet vb. acısından incelenmesi)
 • Proje kriterlerine yönelik uygun teşvik ve destekprogramlarının araştırılması
 • Proje planının oluşturulması, proje ekibinin kurulması
 • Proje zaman ve kaynak planlaması
 • Proje dosyasının oluşturulması
 • Proje başvurusunun yapılması
 • Proje sunumu ve savunmaya hazırlık
 • Proje değerlendirme ve sözleşme sürecinin yönetilmesi
                                                                                             
                       

Image
Tam ekran Yukarı Yukarı Git
INTEL